whatis.finance

CDS

Credit default swap

Credit default swap (CDS, norsk: «kredittapsforsikring») er en swapkontrakt mellom to parter for overføring av tredjeparts kreditteksponering. Kjøper av en CDS får kredittbeskyttelse, mens selger garanterer for det underliggende instrumentets kredittverdighet mot betaling. Typiske underliggende instrumenter er obligasjoner og lån, og den antatte risikoen for mislighold på disse gjenspeiles i prisen på kredittbeskyttelsen. Det er ikke nødvendig å eie det underliggende instrumentet i en CDS-avtale. Kjøp og salg av CDS-er foregår gjerne i form av spekulasjon i tredjeparts kredittverdighet eller som forsikring ved direkte eksponering mot produktet.

(Fra Wikipedia)

A Stacc Project